2007/May/31

คุณสมพงษ์ เกษตรอำนวย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว. ได้สัมภาษณ์

ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงใน วารสารข้าราชการ ฉบับเดือน พ.ย. ธ.ค. 49 อ่านแล้วน่าเลื่อมใสมากค่ะ สวัสดิการ ฉบับนี้ จึงขอนำมาลงในแบบ คัดย่อ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้เข้าใจง่านขึ้นและยึดถือปฏิบัติในโอกาสต่างๆ นะคะ

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง และมีคุณธรรมต่างๆ ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ

การจะปลูกฝังจิตสำนึกนั้น วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมาก สังเกตได้ว่าองค์กรใด มีการปฏิบัติงานอย่างกระฉับกระเฉง ดำเนินการทุกอย่างด้วยความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย เมื่อวัฒนธรรมเป็นแบบนี้ บุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเพราะไม่ต้องการทำตัวแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เดิม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบพอเพียง จึงมีความจำเป็น โดยผู้นำต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดี มีการปลูกฝังและติดตามอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนยอมรับ โดยต้องเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แบบเพ้อฝัน ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรประการหนึ่งที่ง่ายๆ คือ การจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ความเป็นระเบียบในลักษณะเช่นนี้ ทำให้เกิดสภาพแห่งสุขภาวะที่ทุกคนอยากทำงาน การค้นหาเอกสารทำได้สะดวก เมื่อหายก็ทราบได้ทันทีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแบ่งเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนกลับบ้านในการจัดการสะสางโต๊ะทำงาน นี่คือการปฏิบัติตัวเบื้องต้นของข้าราชการตามหลักคิดพอเพียง

การปฏิบัติงานในราชการนั้น บางครั้งเมื่อเปลี่ยนตัวบุคคลหรือผู้บังคับบัญชา งานมักจะไม่ต่อเนื่อง เมื่อนำหลักเหตุผลเป็นตัวตั้งและนำภูมิคุ้มกันเป็นตัวตามว่างานแต่ละอย่างที่ปฏิบัติอยู่นั้นจำเป็นต้องรักษาให้ต่อเนื่องหรือไม่ โดยหากพิสูจน์แล้วว่างานนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและเป็นประโยชน์สะท้อนกลับมาที่หน่วยงาน ก็ต้องมีความกล้าที่จะเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรักษาความต่อเนื่องของงาน

ข้าราชการแต่ละท่านนั้น กว่าจะเข้ามาเป็นข้าราชการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและอาชีพข้าราชการนั้นคนในสังคม ก็ยังคงมองว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นอาชีพที่ทำงานเพื่อส่วนรวม ข้าราชการจึงต้องมีจิตสำนึกมีความตระหนักในหน้าที่การเป็นข้าราชการที่ดี จะมีวิธีทำอย่างไรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับความภาคภูมิใจในการเข้ารับราชการวันแรก ข้าราชการได้คิดและพิจารณานำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อท่านพ้นจากข้าราชการแล้ว จะมีความภาคภูมิใจ เมื่อหวนคิดกลับมาว่า ท่านได้ปฏิบัติงานของพระราชาอย่างเต็มศักยภาพ

พ.อ.หญิง เขมิกา บวรวุฒิ

สวัสดิการสาร(ทหารบก) ฉบับประจำเดือน เมษายน 2550

Comment

Comment:

Tweet


Organization that offer to buy resumes perfect-resume.com are enormously considerate for folks who give way to despair cause of the inability to come up with great bios.
#7 by resume writers (46.161.41.16|46.161.41.16) At 2014-04-07 05:33,
Lots people transpire the duty to qualified resume writers because they don't have the skill to write a good resume in that the reason why customers need to resume writing (prime-resume.com), but such customers like composer don't do that. Thanks for the article. Very important article about this topic.
#6 by check this link (46.161.41.16|46.161.41.16) At 2014-04-03 19:04,
Our organization has been in the writing industry for a long time, so if you are hunting where to get superior quality Business Essay, simply come to us.
#5 by Business Essay (103.7.57.18|31.184.238.73) At 2013-06-29 01:25,
Looking for first-class C# Development centre? Visit SoftGroup "soft-group.com" and our competent programmers team help you to reach your purposes.
#4 by home page (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2012-12-03 23:29,
If you are embarrassed and do not really know the right way to create the editing service essays, you would have a chance to pay for quality essays at the progressive admission essay writing service. That would save your free time and money.
#3 by buying essays online (193.105.210.41) At 2011-10-30 02:31,
Essays helped me counsel all my custom term paper from beginning to end. I didn't have to waste a single second searching the colleges' own applications for the hidden research papers queries, and I never had to distress if I was overlooking some custom papers for one of the exclusive programs I was applying to. What would have taken hours took less than two minutes with <a href="http://primewritings.com/">essay papers</a>.
#2 by StacyBROWNING (91.201.66.6) At 2010-08-27 06:34,
ผมขอทราบที่อยู่เพื่อนเก่า 36ปี ชื่อ
คุณ ชลิต บวรวุฒิ ไม่ทราบว่าติดต่อได้หรือไม่
#1 by ไพโรจน์ (58.9.183.19) At 2007-07-04 12:24,